✎ در صورتی که چک وعده دار یا سفید_امضا صادر گردیده باشد ؛ صادرکننده چک قابل تعقیب_کیفری نمیباشد. چک_سفید_امضا در موارد متعددی ممکن است صادر شود: 1.چکی که برای ضمانت صادر می شود : دارنده چک سفید امضا می تواند برای تکمیل و وصول آن اقدام نماید و در صورتی که چک برای تضمین داده [...]