✎ لازم است بدانید: طبق قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست. در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت [...]