✎ قانون_گذار در قانون_مجازات_اسلامی در ماده۷۰۲ بیان نموده هر کس مشروبات_الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای_نقدی به [...]