✎ تعریف_مبایعه_نامه : مبایعه_نامه سندی عادی است که به وسیله‌ی آن خریدار و فروشنده در خصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق می کنند با این توضیح که در مورد زمان و مکان تحویل مال و متقابلا نحوه‌ی پرداخت ثمن تعهداتی را قبول می کنند. اینکه در تعریف فوق از واژه‌ی مالِ مورد معامله استفاده [...]