✎ سهم پدر و مادر از ارث : اگر متوفی فرزند یا نوه نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر در صورت تنها بودن تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم می‌برد. اما اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهم هر [...]