سفته

✎ دارنده سفته باید در سررسید وجه سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد، اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. در رابطه با سفته‌هایی که به صورت عندالمطالبه صادر می‌شوند فرستادن اظهارنامه برای تعیین تاریخ سررسید ضروری [...]