✎ چرا باید با انواع «خیارات در عقد قرار داد» آشنا باشیم : در تمامی قولنامه ها ، مبایعه نامه ها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می شود ، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» ، جمله ای حقوقی که بیشتر کلماتش عربی است و [...]