✎ قانون فقط در دو فرض امکان حذف نام همسر سابق را می‌دهد: یک: در صورتی که طلاق غیرمدخوله شناخته شود. دو: در صورتی که پس از طلاق، متقاضی ازدواج جدید خود را در یکی از دفاتر رسمی ازدواج به ثبت رساند. † در صورتی که در این خصوص نیاز به وکیل یا مشاوره دارید [...]