✎ چه مدارکی برای تغییر نام نیاز است : قانون ضوابطی را برای انتخاب نام مقرر داشته است که بر طبق این ضوابط جز در موارد مصرح در قانون ، افراد در انتخاب نام برای فرزند خود آزاد هستند. ماده 20 قانون ثبت_احوال مقرر داشته انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند [...]