دعاوی خانواده

دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم که از حقوق و تکالیف مقرر در قانون منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست تقسیم ترکه و درخواست تصدیق انحصار وراثت.

دعاوی حقوقی و کیفری

فطرت و خلقت انسان به نحوی است که در ادامه زندگی به صورت انفرادی برای وی غیر ممکن و انسان ناگزیر از زندگی در اجتماع می باشد و انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری روابط خانوادگی و همکاری و داد و ستد و معاملات می باشد.

دیوان عدالت اداری

اصل 173 قانون اساسی مقرر کرده که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تأسیس گردد.

قانون خانواده

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .

ماده صد شهرداری

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند که به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شود.

روابط کار و تامین اجتماعی

همواره در طول اعصار شاهد اختلافات و تضادها و ناسازگاریها بین کارگر و کارفرما بوده ایم. وجود تناقضات و ابهامات در تعیین روابط کارگر و کارفرما مشکلاتی را برای هر دو قشر پدید آورده است. شناخت هر دو طیف از قوانین موضوعه، یک محدوده معقول و بستر مناسب برای هر دو تشکل کارگری و کارفرمایی بوجود می آورد.