✎ ساختمان دیوان عدالت اداری واقع در تهران بزرگراه ستاری خیابان مخبری نبش ایران زمین میباشد که از سال ۱۳۹۴ در این مکان مستقر میباشد. ساختار اداری دیوان عدالت اداری بدین شکل است که دارای ۳ معاونت میباشد که شامل: ۱- معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی ۲- معاونت قضایی امور اداری استخدامی و [...]
✎ اصل 173 قانون اساسی مقرر کرده که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تأسیس گردد. در اصل 71 قانون رسیدگی به تظلمات عمومی به طور کلی در [...]