✎ چه مدارکی برای تغییر نام نیاز است : قانون ضوابطی را برای انتخاب نام مقرر داشته است که بر طبق این ضوابط جز در موارد مصرح در قانون ، افراد در انتخاب نام برای فرزند خود آزاد هستند. ماده 20 قانون ثبت_احوال مقرر داشته انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند [...]
✎ تعریف مال_مشاع چیست ؟ مالی است دو یا چند نفر بطور مشترک مالک آن هستند و هر کدام سهمی در آن دارند؛ بدون این که مشخص باشد سهم هر یک در کدام قسمت مال و در کجای آن قرار دارد. به عبارت دیگر هر کدام از مالکان مشاع، به نسبت سهم خود در تک [...]