✎ قانون_گذار در قانون_مجازات_اسلامی در ماده۷۰۲ بیان نموده هر کس مشروبات_الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای_نقدی به [...]
✎ تعریف_مبایعه_نامه : مبایعه_نامه سندی عادی است که به وسیله‌ی آن خریدار و فروشنده در خصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق می کنند با این توضیح که در مورد زمان و مکان تحویل مال و متقابلا نحوه‌ی پرداخت ثمن تعهداتی را قبول می کنند. اینکه در تعریف فوق از واژه‌ی مالِ مورد معامله استفاده [...]