سفته

✎ دارنده سفته باید در سررسید وجه سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد، اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. در رابطه با سفته‌هایی که به صورت عندالمطالبه صادر می‌شوند فرستادن اظهارنامه برای تعیین تاریخ سررسید ضروری [...]

ضمانت

✎ قبل از اینکه وام بانکی کسی را ضمانت کنیم باید نکاتی را مدنظر داشته باشیم تا به مشکل برنخوریم. ضامن چه در امور مدنی و چه در امور بانکی کسی است که بدهی اصلی را تضمین می‌کند، یعنی این مساله را قبول می‌کند که اگر مدیون بدهی مورد نظر را پرداخت نکرد، وی مسئول [...]