✎ قانون فقط در دو فرض امکان حذف نام همسر سابق را می‌دهد: یک: در صورتی که طلاق غیرمدخوله شناخته شود. دو: در صورتی که پس از طلاق، متقاضی ازدواج جدید خود را در یکی از دفاتر رسمی ازدواج به ثبت رساند. † در صورتی که در این خصوص نیاز به وکیل یا مشاوره دارید [...]
✎ لازم است بدانید: طبق قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست. در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت [...]