اکبر روزبیانی

مدیر عامل و موسس

کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ روابط کار و حوادث ناشی از کار.

موسس بنیاد حقوقی شمیم عدالت کیمیا متخصص در حوزه های مختلف حقوقی به ویژه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری. مشاور حقوقی و روابط کار شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ، شرکت بهره برداری متروی تهران ، شرکت هنکل پاکوش آلمان ، بنیاد سینمایی فارابی ، انجمن سینمای جوان ایران و بسیاری دیگر. نماینده قانونی خلبانان شاغل در ایرلاین های درون مرزی همچنین متخصص دعاوی خلبانان علیه ایرلاین های درون مرزی. کارشناس منتخب دیوان عدالت اداری همچنین متخصص در امور و دعاوی دیوان عدالت اداری. پانزده سال سابقه کارشناسی تخصصی در امور روابط کار و حوادث ناشی از کار.

روابط کار 95%
دیوان عدالت اداری 98%
مشاور حقوقی 93%
متخصص دعاوی خلبانان 90%